zeolit

Zeolit (klinoptilolit) je prirodni silikatni materijal rešetkaste porozne strukture, sa mikroporama, nastao mešanjem vulkanske lave sa podzemnim alkalnim vodama u posebnim geološkim uslovima, u milenijumskom vremenskom periodu. Kristalna rešetka se sastoji od silicijuma ( SiO4 ) i aluminijuma ( AlO4 ), a u ovim jakim rešetkastim mrežama nalaze se katjoni kao što su kalcijum, magnezijum, natrijum i kalijum. Zahvaljujući ovakvoj strukturi, zeolit poseduje veoma snažnu sposobnost jonske donacije navedenih katjona uz istovremenu apsorptivnu sposobnost. Stoga se već dugo upotrebljava u poljoprivredi, kao dodatak zemljištu u cilju njegovog čišćenja da bi se smanjila količina pesticida, herbicida i pojačala kontrola veštačkih đubriva, a takođe i sačuvala njegova vlažnost. Upotrebljava se kao oplemenjivač hrane za stoku, jer se njegovim dodatkom u ishrani stoke znatno smanjuje koncentracija aflotoksina u mleku, kao i u žitaricama korišćenim za ishranu domaćih životinja. Koristi se za detoksifikaciju štala, za čišćenje nuklearnih postrojenja, te industrijskih otpadnih voda i vodotoka. Nakon katastrofe u Černobilu, 1986. godine, da bi se izvršila njegova dekontaminacija posle nuklearne katastrofe, upotrebljeno je 500.000 tona klinoptilolita. U dekontaminaciji reke Dnjepar, korišćenjem klinoptilolita smajena je koncentacija Cs iz otpadnih voda atomske centrale za 95%. Zeolit se širom sveta koristi takođe za humanu upotrebu, i to kao suplement koji je preko 20 godina poznat kao jedan od najboljih „čistača“ i detoksifikatora ljudskog organizma. Da bi se pojačao efekat i delovanje klinoptilolita, on se obrađuje posebnim tehnološkim postupkom, koji je patentom zaštićen.

Sam postipak naziva se AKTIVACIJA, a njime se prirodni zeolit aktivira i poprima nova fizička svojstva kojima povećava svoju aktivnu površinu i pojačava apsorpcionu moć. Pored toga zeolit u procesu AKTIVACIJE takođe pojačava i jonsku izmenu kao i kapacitet elektronske donacije tako da je mnogo delotvorniji od polaznog proizvoda. Dok klinoptilolit koji nije aktiviran ima apsorpcionu sposobnost od 300 m2/kg, aktivacijom njegova apsorpciona sposobnost iznosi 1000 m2/kg. Tako aktiviran klinoptilolit postaje DETOXAMIN. Zahvaljujući svojoj sposobnosti jonske donacije, detoxamin ima visoko izraženi afinitet prema teškim metalima, pa olovo, živa, kadmijum i drugi teški metali bivaju privučeni i vezani u njegovu rešetku i na takav način eliminisani iz organizma.

Showing all 3 results